• De spel- en actievoorwaarden van Club Borsato zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan een actie.
 • De spellen en acties en de bijbehorende prijzen vallen onder de volledige verantwoording van Stichting Tifosi di Marco Borsato hierna te noemen: TdMB.
 • Deelnemers aan prijsvragen en acties dienen desgevraagd in de Nederlandse taal hun naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail gegevens en geboortedatum door te geven. Deelnemers die niet de juiste volledig gevraagde gegevens opgeven zijn van deelname uitgesloten. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt TdMB zich het recht om de prijzen niet uit te keren.
 • Wanneer een prijs de aanwezigheid van Marco Borsato inhoudt en Marco is verhinderd, is TdMB niet verplicht een vervangende en/of vergelijkbare prijs aan te bieden. 
 • TdMB is niet aansprakelijk voor eventuele schade opgelopen tijdens het verzilveren van de prijzen die een ervaring inhouden, zoals bijvoorbeeld een boottocht of lunch met Marco.
 • Indien prijzen die via de post verzonden worden (en dus geen activiteit met Marco inhouden) door overmacht niet kunnen worden geleverd, verzorgt TdMB vervangende prijzen. TdMB is niet aansprakelijk voor eventueel verlies tijdens de verzending van de items/prijzen of schade opgelopen tijdens de verzending.
 • Prijswinnaars worden geregistreerd in een database ter controle van de datum van deelname en de gewonnen prijzen.
 • Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden anders dan de direct bij het spel en/of actie betrokken partijen, tenzij er hiervoor door deelnemers uitdrukkelijke toestemming is gegeven.
 • Prijswinnaars die verhinderd zijn op de dag van het verzilveren van de prijs, komen niet in aanmerking voor restitutie of vervangende prijzen.
 • TdMB bepaalt het spel en het verloop daarvan eventueel op basis van objectieve gegevens die gegenereerd worden door de gebruikte software. 
 • Winnaars van acties krijgen bericht per e-mail. De deelnemer dient zelf een actueel emailadres te hebben geregistreerd. Niet ontvangen berichten, in spammap bezorgde berichten etc vallen niet onder de verantwoordelijkheid van TdMB. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciĆ«le doeleinden.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of andere goederen. Prijzen zijn niet overdraagbaar.
 • Deelnemers aan een spel en/of een actie dienen minimaal 14 jaar oud te zijn, tenzij in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald.
 • TdMB behoudt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te verwijderen.
 • Medewerkers van de fanclub TdMB dingen niet mee naar prijzen. Dit geldt niet voor incidentele vrijwilligers die helpen op evenementen zoals een Workshop of Fanclubdag.
 • Indien de prijs een uitstapje is die wordt aangeboden door een andere partij, zal het boeken van dit uitstapje geschieden in overleg met de andere partij. Boeken zal geschieden op basis van beschikbaarheid. De totale waarde van dit uitstapje is dan vooraf bepaald. Kosten die deze waarde overstijgen zijn voor rekening van de prijswinnaar.
 • De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Wanneer men Marcoins voor een bepaalde activiteit of handeling heeft verdiend, mag deze handeling niet ongedaan gemaakt worden. Indien dat toch gebeurt, worden de verdiende Marcoins van het totaalaantal verwijderd.
 • Het meerdere keren plaatsen van dezelfde content met als doel het verzamelen van Marcoins, is niet toegestaan. De beheerders zijn gerechtigd Marcoins in mindering te brengen wanneer men ongewenste posts plaatst.